Obchodné podmienky

 

 

Platné pre nákup v internetovom obchode www.ekopyro.sk

 

Kontaktná adresa : 

 

Pittsburgská 1673/21 

010 01 Žilina

Slovenská Republika

 

telefón: 0904 544 708

e-mail: ekopyro@gmail.com

 

Upozornenie ! 

Toto nie je adresa prevadzkárne ani predajne, na tomto mieste nie je možné prevziať osobné odbery.

 

1. Úvodné ustanovenia

 

Upozornenie:

Podľa zákona 206/2015 Zb. môže pyrotechnické výrobky kategórie F4, T2 alebo P2 kupovať iba osoba s odbornou spôsobilosťou.

 

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len ,, obchodné podmienky ") obchodnej spoločnosti Ekopyro CZ s.r.o., so sídlom Jaurisova 515/4, Praha 4 - Michle, IČO: 064 63 363, zapísanej v OR vedenom Mestským súdom v Prahe, spisová značka C 282610 ( ďalej len ,, predávajúci ") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. občianského zákonníka (ďalej len" občiansky zákonník ") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len ,, kúpna zmluva ") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len ,, kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.ekopyro.sk (ďalej len ,, webová stránka "), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len ,, webové rozhranie obchodu").

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v štátnom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom alebo v českom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

1.6. Kupujúci berie na vedomie, že uvedené popisné údaje (napríklad doba trvania efektu, obal výrobku na fotografii, kaliber kompaktov, obsah balenia setov) sú orientačného charakteru. Tieto údaje sa môžu "cca" líšiť.

1.7. Vzhľadom na povahu predávaného tovaru môže v internetovom obchode nakupovať len osoba staršia ako 15 rokov, ak kupuje výlučne pyrotechniku ​​kategórie F1. Pyrotechniku ​​kategórie F2, môže kúpiť iba osoba staršia ako 18 rokov. Kategória F3 môže byť zakúpená iba osobou staršou 21 rokov. Kupujúci objednaním registrácie alebo objednaním tovaru potvrdzuje splnenie uvedených podmienok nákupu podľa zákona č. 206/2015 §5.

1.8. Webové rozhranie obchodu je realizované prostredníctvom technických prostriedkov prevádzkovateľa a majiteľa webu.

2. Užívateľský účet

2.1. Kupujúci môže vykonávať objednávanie tovaru bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. V prípade registrácie na webovej stránke, môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len ,, užívateľský účet ").

2.3. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.4. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.

2.5. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

2.6. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 2 roky nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.7. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho.

3. Uzavretie kúpnej zmluvy

3.1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho a tým možné vzniknuté chyby na webovom rozhraní obchodu. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov, kromně poplatkov za doručenie tovaru. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3.4. Kupujúci môže objednať tovar zo sortimentu predávajúceho osobne, telefonicky, prostredníctvom SMS alebo e-mailu a prostredníctvom internetového obchodu. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

3.4.1. objednávanom tovaru (objednávaný tovar ,, vloží "tlačítkom s nápisom" do košíka "kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

3.4.2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

3.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako ,, objednávka ").

3.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo ,, Objednať s povinnosťou platby ". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len ,, elektronická adresa kupujúceho ").

3.6. Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (minimálny vek kupujúceho, množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne, telefonicky alebo e-mailom).

3.7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

4. Cena tovaru a platobné podmienky

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

4.1.1. v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;

4.1.2. bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho č. SK3783300000002001427005 , vedený u Fio Banky a.s. (ďalej len ,, účet predávajúceho ");

4.1.3. Bezhotovostne platobnou kartou, prostredníctvom platobnej brány "GP webpay"

4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu aj náklady spojené s dodaním tovaru (doprava, dobierka, poplatky za platbu kartou) vo vopred dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3. Ceny tovaru sú uvedené pri výrobku vrátane 20% DPH, resp. 21 % DPH záleží od toho, ktorý predávajúci daný výrobok predáva (viac v bode 6). Ceny tovaru sú platné pre objednanie na www.ekopyro.sk (po dobu zobrazenia na stránkach eshopu).

4.4. Pri platbe v hotovosti a platbe na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4.5. V prípade bezhotovostnej platby kupujúci uhradí kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby.

4.6. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.7. Prípadné zľavy z ceny tovaru, zľavové kupóny a akčné ponuky poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.4 a 4.5 obchodných podmienok ohľadom úhrady kúpnej ceny tovaru vopred (ak zákazník volí platbu vopred).

4.8. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad (faktúru) spĺňajúci všetky náležitosti dané zákonom. Pri bezhotovostnej platbe vopred je daňový doklad priložený k tovaru pri dodaní zásielky.

4.9. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Cena tovaru v internetovom katalógu je vždy aktuálna a platná. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny ponúkaného tovaru. Zmena ceny tovaru v internetovom katalógu nemá vplyv na celkovú hodnotu už prijatej objednávky kupujúceho.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť:

5.1.1. od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu,

5.1.2. od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,

5.1.3. od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorú spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,

5.1.4. od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak sa porušil ich pôvodný obal.

5.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5 či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok a nájdete ho na konci obchodných podmienok.

5.3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci okrem iného

5.3.1. zaslať na adresu prevádzky predávajúceho: Pittsburgská 1673/21, 01001, Žilina, Slovenská Republika

5.3.2. osobne doručiť na adresu prevádzky predávajúceho: Pittsburgská 1673/21, 01001, Žilina, Slovenská Republika

5.3.3. zaslať na elektronickú adresu predávajúceho: ekopyro@gmail.com

5.4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší.

5.5. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

5.6. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, predávajúci vráti peňažné prostriedky kupujúcemu iba bezhotovostne. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

5.7. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy má spotrebiteľ nárok na vrátenie ceny dopravy v najnižšej ponúkanej výške (aj v prípade Individuálne dojednaného drahšieho spôsobu dopravy - napríklad expres kuriér).

5.8. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. Do doby vyexpedovania tovaru predávajúcim je kupujúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

6. Zmluvné strany 

6.1. Prevádzkovateľom a majiteľom e-shopu je spoločnosť:

Ekopyro CZ s.r.o., Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4 - Michle, ČR, IČ: 064 63 363, DIČ : CZ06463363

Zodpovedný vedúci eshopu je konateľ spoločnosti.

 

6.2. Orgán dohľadu:

Česká obchodná inšpekcia

Inšpektorát pre Stredočeský kraj a Hlavné mesto Praha

Štěpánská 567/15

120 00 Praha 2

Česká Republika

 

6.3. Predávajúcim je spoločnosť :

a) Ekopyro s.r.o., Pittsburgská 1673/21, 01001 Žilina, IČO: 47586133

b) Ekopyro CZ s.r.o., Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4 - Michle, IČ: 064 63 363

 

6.3.1. Bankové spojenie: Fio Banka a.s., číslo účtu: SK3783300000002001427005

 

Prevádzkovateľ e-shopu a predávajúci - podľa bodu 6.3. písmeno a) majú vzájomne uzatvorenú internú merchandisovú zmluvu, ktorá bližšie upravuje podmienky vzájomnej spolupráce.

6.4. Táto webová stránka, na adrese www.ekopyro.sk sa riadi právnym poriadkom a právnymi predpismi krajiny majiteľa a prevázkovateľa tohoto webového rozhrania.

 

7. Spôsob dodania a platba za dodanie

7.1. Dobierka s dopravou

Doručenie zásielkovou službou - Platba: 4,90 € s DPH.

Objednávka je uhradená (v hotovosti) pri prevzatí od zásielkovej spoločnosti. Platbu tvorí 1,00 € dobierka + 3,90 € doprava.

7.2. Platba vopred s dopravou

Doručenie zásielkovou službou - Platba: 3,90 € s DPH.

Objednávka je uhradená pred odoslaním. Napríklad prevodom z účtu, alebo platobnou kartou. Objednávku doručí zásielková spoločnosť.

8. Práva z chybného plnenia

8.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).

8.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

8.2.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,

8.2.2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,

8.2.3. tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorenej vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určená podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,

8.2.4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

8.2.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

8.3. Ustanovenia uvedené v čl. 8 obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobenej jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúcej miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

8.4. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

8.5. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci dostal od kupujúceho reklamovaný tovar.

8.6. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje príloha obchodných podmienok predávajúceho (reklamačný poriadok).

9. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

9.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

9.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexami správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

9.3. Mimosúdne vybavovania sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy ekopyro@gmail.com. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

9.4. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č.634 / 1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

9.5. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

10. Ochrana osobných údajov

10.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

10.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno, priezvisko, ulica, popisné číslo, obec, PSČ, IČO, DIČ, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo a (ďalej spoločne všetko len ako ,, osobné údaje ").

10.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia používateľského účtu (u registrovaných kupujúcich). Ak nezvolí kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenia kúpnej zmluvy.

10.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

10.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

10.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

10.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

10.8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 10) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

10.8.1. požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

10.8.2. požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

10.9. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

11. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

11.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

11.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

12. Doručovanie a doprava

12.1. Kupujúcemu môže byť doručovaný na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte či uvedenú kupujúcim v objednávke.

12.2. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci náklady spojené so zvoleným spôsobom dopravy.

12.3. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

12.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu zásielky a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. (Odporúčame spísať protokol s vodičom prepravnej spoločnosti.)

13. Záverečné ustanovenia

13.1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom (teda právom sídla prevádzkovateľa a majiteľa webu, resp. webového rozhrania) .Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

13.2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

13.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

13.4. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

13.5. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie (toto nie je adresa pre vrátenie tovaru !) Ekopyro CZ s.r.o., Jaurisova 515/4, 140 00, Praha 4 - Michle prípadne Pittsburgská 1673/21, 01001 Žilina, Slovenská Republika

- adresa elektronickej pošty ekopyro@gmail.com telefón 0904 544 708

 

V Žiline 5.11.2017

 

Reklamačný poriadok (Príloha č. 1 k obchodným podmienkam)

1. Tento reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti medzi predávajúcim Ekopyro CZ s.r.o. Jaurisova 515/4, 140 00, Praha 4 - Michle, IČO: 064 63 363 a kupujúcim na eshope www.ekopyro.sk .Byl spracovaný podľa ustanovení zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník a zákona č. 634/1992 Zb., Zákon o ochrane spotrebiteľa.

2. Kupujúci môže svoje práva z chybného plnenia uplatniť v lehote 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Táto lehota sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v oprave.

3. Kupujúci môže uplatniť oprávnenú reklamáciu okrem iného

3.1. doručením alebo osobne na adrese: Pittsburgská 1673/21, 01001, Žilina, Slovenská Republika

3.2. emailom na adrese: ekopyro@gmail.com

4. Kupujúci pri podávaní reklamácie doloží:

4.1. spôsob nadobudnutia tovaru (napríklad predložením daňového dokladu, faktúry či záručného listu)

4.2. reklamovaný tovar (odporúčame reklamovať tovar vrátane príslušenstva a obalu)

4.3. detailný popis reklamovanej závady.

5. Predávajúci kupujúcemu vystaví písomné potvrdenie o prijatí výrobku do reklamačného konania. Potvrdenie obsahuje okrem iného označenie výrobku, dátum uplatnenia reklamácie, popis reklamovanej závady a požadovaný spôsob vybavenia reklamácie.

6. O reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Reklamácia vrátane chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. Táto lehota začína plynúť dňom prijatia reklamácie. Ak nebude lehota dodržaná, má spotrebiteľ právo na výmenu chybného tovaru alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

7. O vybavení reklamácie je zákazník informovaný e-mailom alebo telefonicky. Na kontakt, ktorý uviedol do reklamačného protokolu. Pri ukončení reklamačného konania predávajúci vystaví kupujúcemu potvrdenie o dátume ukončenia reklamácie, spôsobu vybavenia reklamácie, potvrdenie o vykonaní opravy a potvrdenia o dobe trvania opravy výrobku.

8. V prípade zamietnutia reklamácie predávajúci kupujúcemu vydá písomné zdôvodnenie.

9. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade

9.1. opotrebenie veci jej obvyklým užívaním,

9.2. neodbornou manipuláciou a používaním v rozpore s návodom na výrobku,

9.3. poškodenia živlami (napr. voda, apod.),

9.4. poškodenie nadmerným zaťažovaním.

10. V prípade oprávnenej reklamácie je tovar spotrebiteľovi bezplatne opravený. Pokiaľ sa jedná o neodstrániteľnú závadu je tovar vymenený za nový.

11. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu poštovného v nutnej výške (náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s reklamáciou). V prípade zjavne neoprávnenej reklamácie nemá kupujúci nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie.

12. Kupujúcemu je odporúčané pred odoslaním reklamovaného tovaru kontaktovať predávajúceho emailom. Je vhodné tovar odosielať až po vzájomnej dohode o spôsobe doručenia reklamácie. Predávajúci odporúča tovar pred odoslaním starostlivo zabaliť do pôvodného prepravného obalu. Pri prevzatí zásielky (po vybavení reklamácie) od prepravcu je odporúčané vždy skontrolovať zásielku bezprostredne pri prevzatí. Kontrolou zásielky sa rozumie zistenie neporušenosti obalu, mechanické alebo iné poškodenie obalu zásielky. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Predávajúci odporúča spísať zápis o prípadnej škode ihneď pri prevzatí zásielky s prepravcom, preto je nutné zásielku pred prevzatím vždy dôkladne prezrieť. Prepravca je zaviazaný vyčkať, než kupujúci kontrolu urobí.

13. Vzhľadom k charakteru predávaného tovaru je možné zasielať do reklamácie len nepoužitý pyrotechnické výrobky (nefunkčné napríklad z dôvodu chýbajúcej iniciačný zápalnice, stopina). Použité (už raz iniciované) zlyhané pyrotechnické výrobky je kupujúci povinný zlikvidovať podľa návodu na výrobku. Kupujúci je povinný sa pred použitím pyrotechnického výrobku zoznámiť s návodom na použitie a likvidáciu výrobku. Návod je uvedený na obale výrobku.

14. Reklamáciu použitej (iniciovanej) pyrotechniky je možné uznať na základe nasnímané fotodokumentácie. Zlyhaný výrobok ponechajte 30 minút v pokoji. Následne z bezpečnej vzdialenosti urobte fotografie. Potom postupujte podľa pokynov na likvidáciu výrobku uvedených na obale. Iná manipulácia so zlyhávkou je zakázaná !!!

15. Na fotografii reklamovanej zlyhávky by malo byť zrejmé

15.1. viditeľná nefunkčnosť výrobku,

15.2. viditeľne spotrebovaná iniciačná časť výrobku (vyhorená zápalnica)

15.3. dátum zhotovenia fotografie (odporúčame na fotoaparáte nastaviť dátum),

15.4. aký výrobok je reklamovaný. 

Nastavenia cookies