Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim:

Ekopyro s.r.o.

(toto nie je adresa predajne)

Pittsburgská 1673/21

01008 Žilina

IČO: 47586133

DIČ: 2024009075

IČ DPH: SK2024009075 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, vložka č. 61458/L.

(ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke www.ekopyro.sk .

 

Kontaktné údaje predávajúceho:

Ekopyro s.r.o.

Pittsburgská 1673/21

01008 Žilina

IČO: 47586133

DIČ: 2024009075

IČ DPH: SK2024009075

 

E-mail: ekopyro@gmail.com

Tel.: 0904544708

IBAN : SK87 8330 0000 0021 0103 2107

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj ,

Predmestská 71, P.O. Box B-89

011 79 Žilina 1   

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany

 

1.2. Predávajúci zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka kupujúcemu a umožňuje kupujúcemu tovary objednávať prostredníctvom aplikácie na internetovej adrese www.ekopyro.sk (ďalej iba e-shop). Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v e-shope. Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu kupujúci vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

1.3. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke na internetovom obchode www.ekopyro.sk ktorý prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho. Informatívna dostupnosť je uvedená pri každom tovare.

1.4. Platnosť cien trvá do oznámenia nových cien. Cena nezahŕňa náklady na doručenie objednaného tovaru do miesta určenia.

 

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Po zaslaní objednávky bude kupujúcemu  zaslaný informačný email, ktorý potvrdí prijatie objednávky v našom objednávkovom systéme a zaradenie objednávky na spracovanie obchodníkom.

2.2. Potvrdením objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie predávajúceho kupujúcemu o prijatí a spracovaní objednávky po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim.

2.3 Potvrdenie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, inštrukcie a informácie k úhrade bezhotovostným prevodom, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho a poučenie o používaní pyrotechnických predmetov v zmysle § 52 58/2014 .Predavajúci poučí kupujúceho o dodržiavaní návodu na používanie a podá vysvetlenie o používaní pyrotechnických výrobokov v zmysle §52 58/2014 z.z.

2.4. Predávajúci je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky elektronickou správou až po uplynutie lehoty na dodanie, ktorá bola dohodnutá s kupujúcim.

2.5. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká vystavením daňového dokladu. Po vystavení faktúry bude tovar odoslaný ku kupujúcemu.

 

3. Zrušenie objednávky

3.1. Kupujúci má právo stornovať objednávku e-mailom, osobnou návštevou alebo telefonicky.

 

4. Podmienky dodania tovaru

4.1. Ak sa nedohodlo inak, predávajúci sa zaväzuje tovar dodať najneskôr do 30 pracovných dní od emailového potvrdenia objednávky zákazníkovi.

4.2. Kupujúci je povinný prevziať tovar. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol  kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní dohodnutého tovaru tretej osobe sa záloha za dohodnutý tovar zaplatená kupujúcim započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu.

4.5. Kupujúci ku každej prevzatej objednávke obdrží daňový doklad priamo s tovarom.

4.6. Kupujúci je informovaný o vybavení objednávky.

4.7. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné plnomocenstvo. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

4.8. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v 4.2. Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

Špecifickým obdobím je december. Pri objednávkach realizovaných po 27. decembri 2017 nezaručujeme dodanie do 31. decembra. Pri objednávke po 27. decembra 2017 sa informujte či je dodanie možné do 31. decembra 2017. Pri platbe bankovým prevodom je posledný možný dátum objednávky 22.december 2017 (za predpokladu že kupujúci uhradí objednávku a platba sa zaúčtuje s dátumom 22.12.) V prípade uhradenia objednávky po 22.decembri 2017 Vám nezaručujeme dodanie do 31.decembra 2017 !

Pri objednávkach realizovaných po 20. decembri 2017 nezaručujeme dodanie do 31. decembra, pokiaľ si kupujúci zvolí iný spôsob dopravy ako je Expres Kuriér a osobný odber. Pri spôsoboch dopravy Expres Kuriér a Osobný odber zaručujeme dodanie objednávky do 31.12.2017, pre objednávky ktoré sa realizujú do a vrátane 27.12.2017

 

5. Kúpna cena

5.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou bezhotovostného prevodu na účet predávajúceho, kde ako variabilný symbol uvedie číslo objednávky, alebo zaplatí kúpnu cenu v hotovosti pre preberaní tovaru .

5.2. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

5.3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

5.4. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

5.5. V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy pred zaplatením celej kúpnej ceny, zmluvné strany sa dohodli, že zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.

5.6. Náklady spojené s montážou a donáškou nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

  

6. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

6.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

6.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom.

 

7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

7.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

7.2. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, a spôsob, akým má predávajúci vrátiť sumu uhradenú za vrátený tovar - číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale.

7.3. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar, ktorý kupujúci uhradil. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci v prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

7.4. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode 7.1. a 7.2. týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

7.5. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve.

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy nájdete na konci stránky

 

8. Následky neprevzatia objednávky

8.1. Odoslaním objednávky v systéme internetového obchodu kupujúci uzatvára kúpnopredajnú zmluvu podľa Občianskeho zákonníka. Pokiaľ túto nezruší v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a Obchodnými podmienkami internetového obchodu je táto zmluva záväzná pre obe zúčastnené strany.

8.2. Kupujúci je povinný podľa §370, §447a §365 Obchodného zákonníka ako aj podľa § 614, Občianskeho zákonníka tovar od predávajúceho, ktorý si záväzne objednal, prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu.

8.3. Neprevzatím právoplatne objednaného tovaru sa dopúšťa protizákonného konania. Týmto konaním kupujúci spôsobí predávajúcemu škodu

8.4. Podľa § 420 ods. 1 zákona č, 40/1964 Zb, každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti.

8.5. Škoda, ktorá takýmto konaním vzniká je vyčíslená  v súlade s našimi Obchodnými podmienkami a platnou legislatívou Slovenskej republiky t.j. reálne náklady (škoda) ktorá vznikla s doručením objednávky zákazníkovi a následným doručením faktúry za vzniknutú škodu poštou, doručenkou do vlastných rúk. Túto škodu sa kupujúci, v prípade neprevzatia dodaného tovaru zaväzuje uhradiť.

Zaslanie výzvy na uhradenie škody a faktúry doporučene s doručenkou do vlastných rúk - skutočné náklady súvisiace so zaslaním výzvy na úhradu škody + poštovné.

8.6. Na vzniknutú škodu bude kupujúcemu ktorý spôsobil škodu vystavená riadna faktúra so splatnosťou 7 dní od dňa prevzatia zásielky.

8.7. V prípade neuhradenia doručenej faktúry budeme škoda vzniknutá neprebratím zásielky vymáhaná súdnou cestou a po získaní právoplatného platobného rozkazu od príslušného súdu bude pohľadávka odovzdaná k mieste príslušnému exekútorovi na vymáhanie. V tomto prípade sa samozrejme náklady navýšia o úhradu súdnych trov a úhradu nákladov exekučného konania ktoré sa zaväzuje kupujúci v plnej výške uhradiť.

 

9. Spracovanie osobných údajov a zásady na ochranu osobných údajov

9.1. Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov spotrebiteľa je vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch so spotrebiteľom a je nevyhnutné na plnenie záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, a to najmä pri vystavení faktúry, kontaktovaní spotrebiteľa v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Predávajúci ďalej spracúva osobné údaje v prospech spotrebiteľa za účelom vedenia histórie jeho objednávok a zvýšenia komfortu jeho ďalších nákupov prostredníctvom automatického predvyplnenia objednávkového formuláru. Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje spotrebiteľa nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru, respektíve v prípadoch, v rozsahu a za podmienok podľa týchto obchodných podmienok.
9.2. Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, dátum narodenia a ostatné údaje súvisiace s objednávkou tovarov a služieb. Poskytnutie týchto údajov spotrebiteľom je nevyhnutné na účely uzatvorenie kúpnej zmluvy a jej plnenie. Poskytnutie osobných údajov spotrebiteľom podľa bodu 9.3. tohto článku je dobrovoľné.
9.3. Spotrebiteľ môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Spotrebiteľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov spotrebiteľa. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov spotrebiteľa.
9.4. V prípade, že si spotrebiteľ pri registrácii vyžiada zasielanie aktuálnych informácií o ponuke predávajúceho označením príslušného poľa, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na emailovú adresu uvedenú spotrebiteľom. O zrušenie tejto služby môže spotrebiteľ požiadať elektronickou poštou na adrese: ekopyro@gmail.com. Odosielanie je realizované na technických prostriedkoch našej spoločnosti (Ekopyro s.r.o., Pittsburgská 1673/21, 010 01 Žilina, IČO: 47586133,)
9.5. Predávajúci oznamuje týmto spotrebiteľovi, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri spracúvaní osobných údajov spotrebiteľa sa predpokladá, že osobné údaje spotrebiteľa budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov: Slovenská pošta a.s.,Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica ,IČO 36631124, Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., IČO 61329266, so sídlom Modletice 135, 251 01 Říčany u Prahy,

9.6. Spotrebiteľ môže požiadať o výpis evidovaných osobných údajov, zmenu alebo výmaz svojich osobných údajov písomne elektronickou poštou na adrese ekopyro@gmail.com. V prípadoch, v ktorých predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa na základe jeho súhlasu, súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu spotrebiteľom predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. V prípade, že v účtovnom systéme boli zaevidované daňové doklady, ktorých evidencia vyžaduje evidenciu osobných údajov (faktúra), takéto údaje nie je možné vymazať z dôvodu ich zákonne požadovanej archivácie po dobu 10 rokov.
9.7. Dotknutá osoba má najmä právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať

  • a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
  • b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 odseku 5 zákona o ochrane o ochrane osobných údajov je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
  • c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
  • d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
  • g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  • h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

10. Špecifické podmienky súvisiace s predajom zábavnej pyrotechniky

10.1. Kupujúci svojou registráciou alebo nákupom na stránke www.ekopyro.sk potvrdzuje svoju plnoletosť a oprávnenie nadobúdať a používať pyrotechnické predmety podľa § 5 nariadenia vlády SR č. 70/2015 z.z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu.

(1) Pyrotechnické výrobky sa nesmú sprístupniť na trhu osobám, ktorých vek je nižší ako

a) 15 rokov, ak ide o zábavnú pyrotechniku kategórie F1,

b) 18 rokov, ak ide o zábavnú pyrotechniku kategórie F2,

c) 21 rokov, ak ide o zábavnú pyrotechniku kategórie F3,

d) 18 rokov, ak ide o scénickú pyrotechniku kategórie T1 a iné pyrotechnické výrobky kategórie P1.

10.3 Pyrotechnické predmety kategórií F2. a F3. a podtriedy Tsa nesmú používať najmä v uzatvorených miestnostiach, v blízkosti nemocníc a kostolov, detských zariadení, domovov dôchodcov, škôl, liečební a pri športových podujatiach.

11. Reklamačné podmienky

Ak kupujúci zistí po prevzatí tovaru, že tovar má vady, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu. Pri podaní reklamácie je nutné predložiť:

-          reklamovaný tovar,

-          kópiu predajného dokladu (faktúra),

-          stručný popis závady.

Predávajúci rozhodne o reklamácií najneskôr do 30 pracovných dní od podania reklamácie a vyrozumie o tom kupujúceho zaslaním e-mailu, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

Ako oprávnenú nemožno uznať reklamáciu tovaru, ktorého vady vznikli:

-          neodborným použitím,

-          mechanickým poškodením alebo opotrebením,

-          živelnými pohromami,

-          inými vonkajšími vplyvmi.

V prípade, že reklamácia bude uznaná ako oprávnená, zaistí predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 20 dní odo dňa uplatnenia reklamácie výmenu tovaru, prípadne vrátenie peňazí.

12. Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ/kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ/kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za nezávadnú, ak to spotrebiteľovi/kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ/kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi/kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ/kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ/kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Predávajúci poučil spotrebiteľa/kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka tak, že umiestnil tento Reklamačný poriadok na príslušnej pod-stránke elektronického obchodu. Predávajúceho a spotrebiteľ/kupujúci mal možnosť si ho prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

  13. Pravidlá alternatívneho riešenia sporu

UPOZORNENIE : spotrebiteľ musí  využiť všetky zákonom dané možnosti pred tým, ako sa obráti na príslušný orgán alternatívneho riešenia sporu, napr. uplatní si svoje právo v reklamačnom konaní.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov : 

 

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj 

Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1   

Odbor výkonu dozoru 

tel. č. 041/7632 130, 041/7632 139 

fax č. 041/7632 139

Formulár pre podanie návrhu na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu nájdete na konci stánky

14. Záverečné ustanovenia

14.1 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

14.2. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

14.3. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

14.4. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

14.5.Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

 

V Žiline 03.03.2017 

K stiahnutiu